GRYMONPREZ, Kobe

GRYMONPREZ, Kobe
#16
Center
2m03
11/01/2004
BC Oostende